شرایط گارانتی

:موارد شامل گارانتی 

.رفع اشکالات و نواقص جک به مدت 1سال 

.شروع گارانتی از زمان صدور فاکتور خرید از فروشگاه مربوطه محاسبه خواهد شد 

.در صورت نداشتن فاکتور خرید ، ارائه کارت ضمانت کالا الزامی است 

.مشتری گرامی در صورت فقدان کارت ضمانت محصول ، کالای شما فاقد گارانتی خواهد بود

:مواردی که شامل گارانتی نمی شود 

.عدم استفاده صحیح از محصول مانند ضربه و شکستن کفی صندلی در اثر فشار 

.تحمیل وزن بیش از حد استاندارد یا استفاده در محیط های ناهواره 

.آسیب دیدگی محصول در اثر سوختن زخمی کردن با اشیای تیز و یا حمل و نقل غیر اصولی

.قرار دادن در فضای باز  شستشو با مواد شیمیایی و قرار دادن کالا در مقابل نور مستقیم خورشید

.تعمیر و دستکاری محصول خارج از مجموعه شرکت توسط افراد غیر مجاز 

.محصول فاقد شماره سریال تاریخ کارت گارانتی و یا مخدوش بودن اسناد خرید